Adatvédelem

A www. agromag.hu weboldal adatvédelmi szabályzata 

 

valamint az Agromag Kft. www.agromag.hu weboldal adatkezelésére vonatkozó információk a természetes személyek adatainak védelme érdekében, az online tevékenységre vonatkozóan.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át és bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, valamint az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

A www.agromag.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, az Agromag Kft. (Szeged, 6722, Jósika utca 13. Cg.: 06-09-000750, adószám: 10452068-2-06, Tel: +36 62 426 096, Fax: +36 62 45 524, e-mail: info@agromag.hu) az alábbiakban határozza meg a portál Adatvédelmi Szabályzatát.

Portál: a www.agromag.hu alatt üzemeltetett honlap

Szolgáltató/Adatkezelő: Agromag Kft. ( képviselője: Mátrai Tibor, székhely: 6722 Szeged, Jósika utca 13., adószám: 10452068-2-06)

Tárhely szolgáltató: Display ComputerKft. ( képviselője: Komócsin László, székhely: 6720 Szeged, Korányi fasor 3., adószám: 13588809-2-06)

Értelmező fogalmak:

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon ajánlatot vagy árlistát kér, hírlevélre feliratkozik.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

Azon felhasználók, amelyek a portálon olyan szolgáltatását vesznek igénybe, ( ajánlatkérés, hírlevél feliratkozás), amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

A kezelt adatok köre:

a Szolgáltató a természetes személy – Felhasználó – alábbi adatait kezeli:

– név

– e-mail cím

– telefonszám

– település

– érdeklődési kör fajta meghatározással

– az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

– automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

– Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

– a felhasználó részére árajánlat kérése az ő kifejezett kérésére. 

Amennyiben Ön a weboldalon keresztül ajánlatkérés esetén személyes adatokat, mint e-mail cím és telefonszám megad, hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az Agromag Kft az üzleti kapcsolattartás céljából egy belső rendszeren tárolja, mely személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződések teljesítése valamint mindkét fél jogos érdeke. Ha Ön azonban nem kívánja, hogy az Agromag Kft. bármiféle Önnel kapcsolatos adatot megtartson, vagy szeretné megszüntetni az Agromag Kft-vel való kommunikáció lehetőségét, kérjük, küldje el kérését az info@agromag.hu email címre. E-mail címét másra nem használtuk és nem is fogjuk használni, és harmadik fél számára sem adtuk tovább és nem is fogjuk.

– Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

– az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

Elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez valamint az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azilyen adatok szabad áramlásáról.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával, elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135792/2018.

Adatvédelmi felelős

A szolgáltató adatvédelmi felelőst nevez ki, aki közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ellenőrzi az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek betartását, kivizsgálja a hozzá beérkezett bejelentéseket, vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik a hiba elhárításáról és értesíti az adatkezelőt, továbbá gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése fennmarad, amíg a szolgáltatásról le nem iratkozik. A törlés időpontja a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanap.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b) személyes adatai helyesbítését;

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását

d) adathordozhatóságát.

Az adatkezelő címére küldött ajánlott levélben vagy az info@agromag.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel abban az esetben, ha a kérelem a regisztrált e-mail címről érkezik.

A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Szegedi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Display Computer Kft.  6720 Szeged, Korányi fasor 3. 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Hírlevél, DM tevékenység: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, település, termesztett fajta

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

  • a jogosulatlan hozzáférés,
  • a megváltoztatás,
  • a továbbítás,
  • a nyilvánosságra hozatal,
  • a törlés vagy megsemmisítés,
  • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

  • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért. Adatvédelmi incidensek esetén nyilvántartási, értesítési és hatósági bejelentési kötelezettsége van az adatkezelőnek 72 órán belül a NAIH részére.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.

Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.

 

Szeged, 2018. január