Adatvédelem

        

           ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

külső személyek adatainak kezeléséről

 

FEJEZETEK:

1.     BEVEZETÉS

2.     FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3.     AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.     AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK 

5.     AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6.     JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

1.   BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja az AGROMAG Kft., mint adatkezelő által kezelt, kapcsolatfelvétellel, kamerával rögzített felvételekkel, marketing célú megkeresésekkel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, munkavállalónak nem minősülő külső személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl. szerződő fél) az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

a)   a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak a Rendelet és az Infotv. alapján az alábbi jelentéssel bírnak:

érintett: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat, azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3.              AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

3.1.   HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

3.1.1.      MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK, KVÍZJÁTÉKOK, NYEREMÉNYJÁTÉKOK SZERVEZÉSE)

3.1.1.1.  Az adatkezelés célja:

Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, az Agromag Kft. által forgalmazott termékekről és technológiai eljárások leírásáról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezett rendezvényekről, kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás, megkeresések, illetve meghívó küldése postai úton, telefonon vagy elektronikus levelezés útján a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt elérhetőségekre. Továbbá, hogy az Agromag Kft. által végzendő elégedettségi vizsgálatok lefolytatása érdekében kérdéseket terjesszen elő.

3.1.1.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.1.1.3.  A kezelt személyes adatok köre:

Cég esetén: partnerkód; cégnév; székhely címe; levelezési cím; cégjegyzésre jogosult neve; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma; kapcsolattartó email címe.

Magánszemély esetén: partnerkód, név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, email cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe, telefon használatának helye.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

3.1.1.4.  Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolattartástól számított 5 évig.               

3.1.2.      HÍRLEVÉL KÜLDÉS

3.1.2.1.  Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő hírlevél (direkt marketing küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeikről vagy a termékeikhez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása.

3.1.2.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.1.2.3.  A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

3.1.2.4.  Adatkezelés időtartama:

  • Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik, de legfeljebb az utolsó kapcsolattartástól számított 5 évig.
  • Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából.
  • A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is megvan a Hírlevél leiratkozási lehetőség.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

3.1.3.      UTAZÁSSZERVEZÉS, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, OKTATÁSOK

3.1.3.1.  Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Agromag Kft. által szervezett utazások, rendezvények, oktatások lebonyolítása. (biztosítás kötés, szállásfoglalás, repülőjegy foglalás, regisztráció)

3.1.3.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.1.3.3.  A kezelt személyes adatok köre:

Cég esetén: cégnév; székhely címe; levelezési cím; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma; kapcsolattartó email címe, születési hely, születési idő, születési név, személyazonosító okmányok sorszáma (személyigazolvány szám, útlevél szám); hozzátartozók személyes adatai (név; cím; elérhetőség; személyazonosító okmányok sorszáma)

Magánszemély esetén: név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, email cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe, születési hely, születési idő, születési név, személyazonosító okmányok sorszáma (személyigazolvány szám, útlevél szám); hozzátartozók személyes adatai (név; cím; elérhetőség; személyazonosító okmányok sorszáma)

3.1.3.4.  Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósításáig, a rendezvény, utazás, oktatás végéig. Statisztikai vagy kutatási célokra az adatok további felhasználása kizárólag anonim formában történik, úgy, hogy azokban az adatgazda személyére semmilyen következtetés nem vonható le.

3.2. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS

3.2.1.      SZERZŐDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

3.2.1.1.  Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális szerződő felekkel történő szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon az adatkezelő tudomására jutott külső természetes személyek adatainak a kezelése:

–         a szerződések megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális szerződő felekkel történő szerződéskötés céljából,

–         a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződések teljesítése céljából,

–         a szerződések teljesítését követően a szerződő felekkel történő elszámolás biztosítása céljából,

–         a szerződő felekkel történő kapcsolattartás céljából.

3.2.1.2.  Az adatkezelés jogalapja:

–        A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

–        abban az esetben, ha az érintett nem szerződő fél, hanem annak valamely a szerződéskötéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban eljáró alkalmazottja, az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítése, figyelemmel a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára.

Az Adatkezelő az érintett kérésére további tájékoztatást nyújt az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban.

3.2.1.3.  A kezelt személyes adatok köre:

–      érintett neve,

–      magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó esetén: születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi        igazolvány szám;

–      érintett által képviselt vagy azon szerződő fél megnevezése, amellyel fennálló üzleti kapcsolat kapcsán a személyes adat az adatkezelő tudomására jut;

–      kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, levelezési cím stb.);

–      azon személyes adatok, amelyek az adatkezelő potenciális, vagy szerződött partnerével fennálló üzleti kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben jutnak az adatkezelő tudomására:

–      területadatok (MEPAR szám), gazdasági adatok (vetésszerkezet, gépállomány), gépkezelő neve, GPS koordináta.

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

3.2.1.4.  Az adatkezelés időtartama:

Az érintettek személyes adatait, az adatkezelő a szerződés teljesítésének évét követő nyolc évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli.

3.3. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

3.3.1.      Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő gazdasági tevékenysége során a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon az adatkezelő tudomására jutott külső természetes személyek adatainak a kezelése:

–        törvényi előírások teljesítése céljából.

3.3.2.      Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

3.3.3.      A kezelt személyes adatok köre:

–     érintett neve,

–     számlázási cím, adóazonosító jel, adószám, bankszámlaszám, FM regisztrációs szám, őstermelői igazolvány szám, Növényvédelmi engedély szám, FELÍR szám, Családi gazdálkodási szám, egyéni vállalkozói szám, területadatok (MEPAR szám)

–     Születési név, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja születési neve, lakcím, azonosító okmány típusa, azonosító okmány száma, képviseletre jogosult neve, cégjegyzékszám, nyilv. szám

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

3.3.4.      Az adatkezelés időtartama:

Az érintettek személyes adatait, az adatkezelő a szerződés teljesítésének évét követő nyolc évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli.

3.4. JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK 

3.4.1.      Tulajdonjog fenntartással érintett Kereskedelmi termékek adásvétele

3.4.1.1.  Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő célja a tulajdonosi jogának érvényesítése, valamint a tulajdonát képező kereskedelmi termékek tulajdonjog fenntartással történő adásvételével összefüggő vagyonvédelem.

3.4.1.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Az Adatkezelő az érintett kérésére további tájékoztatást nyújt az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban.

3.4.1.3.  A kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő az érintett azon személyes adatait kezeli ebből a célból, amelyeket a tulajdonjog fenntartással érintett kereskedelmi termékek adásvételével összefüggésben kezel, valamint az adott kereskedelmi termékhez kapcsolódó GPS koordinátákat.

3.4.1.4.  Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a kereskedelmi termékek tulajdonjogának fenntartásáig kezeli.

3.4.2.      ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG IGÉNYBEVÉTELE

3.4.2.1.  Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő célja a jogi igény érvényesítése ügyvédi tevékenység igénybevételével.

3.4.2.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítése a rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Az adatkezelő az érintett kérésére további tájékoztatást nyújt az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban.

3.4.2.3.  A kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

–       érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje;

–       érintett lakcíme, személyazonosító jele;

–       érintett telefonszáma, e-mail címe;

–       érintett bankszámlaszáma;

–       az igényérvényesítéshez feltétlenül szükséges további személyes adatok.

3.4.2.4.  Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a fennálló igény érvényesítésének idejéig vagy igény jogerős elutasításáig kezeli.

 

3.4.3.      KAMERARENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

3.4.3.1.  Az adatkezelés célja:

a)     az emberi élet, testi épség, egészség, személyi szabadság védelme;

b)     vagyonvédelem (a munkáltató tulajdonát képező ingatlanok, tárgyi- és munkaeszközök, vagyontárgyak, értéktárgyak, pénzeszközök védelme stb.);

c)     a szabályszerű működés biztosítása (belső és külső szabályoknak, valamint a szerződésekből eredő kötelezettségeknek való megfelelés);

d)     etikai normák érvényesülése (jóhírnév védelme, a visszaélések és csalások megelőzése);

e)     katasztrófavédelem biztosítása.

 

3.4.3.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Az Adatkezelő az érintett kérésére további tájékoztatást nyújt az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban.

 

3.4.3.3.  Az adatkezelés időtartama:

Felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által alkalmazott ügyviteli folyamatok, az árukészlet forgási sebessége, az időszakos tevékenységek időtartama, valamint a szerződésekhez kapcsolódó teljesítési határidők miatt az esetlegesen felmerülő szabálytalanságokról, csalásról és visszaélésről való tudomásszerzés a folyamatok összetettsége révén elhúzódik.

 

3.4.3.4.  A kezelt személyes adatok köre:

A Kamerarendszer részét képező egyes kamerák által rögzített képfelvételen látható személyek képmása, illetve az ezzel összefüggésbe hozható személyes adatok összessége.

 

3.4.4.      HANG-, KÉP-ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

3.4.4.1.  Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő kommunikációs tevékenységének támogatása a tevékenységeinek megjelenítése, a stratégiai célok elérése, az Agromag Kft. hagyományainak megjelenítése, történetének dokumentálása.

3.4.4.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Az Adatkezelő az érintett kérésére további tájékoztatást nyújt az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban.

3.4.4.3.  Az adatkezelés időtartama:

Az elkészített és tárolt felvételek megőrzésére az eredeti cél megszűnéséig, de legfeljebb 5 évig kerül sor, amelyet követően a fényképfelvételek az Agromag Kft. archívumába kerülhetnek. Az archívumban történő megőrzés célja az Agromag Kft. hagyományainak, és az Agromag Kft. megalakulásának és történetének fenntartása. Az archív felvételek megőrzésére legfeljebb 50 évig kerül sor, amely felülvizsgálat után hosszabbítható.

3.4.4.4.  A kezelt személyes adatok köre:

A hang-, kép- és videofelvételeken szereplők képmása és hangfelvétele.

 

4.   AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK

4.1. Adatkezelő:

Minden egyes adatkezelő kizárólag a vele üzleti szerződéses kapcsolatban álló érintett vonatkozásában minősül adatkezelőnek:

 

Adatkezelő : AGROMAG KFT.
levelezési cím: 6722 Szeged, Jósika utcat 13.
cégjegyzékszám: 03-09-106038
e-mail elérhetőség: info@agromag.hu

 

4.2. Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatait érintően.

 

4.3. Adatok megismerésére jogosultak:

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

 

4.4. Adattovábbítás címzettjei:

Adattovábbítás történik törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

 

5.     AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelők az adatkezelések során megőrzik:

a)  a bizalmasságot: megvédik az adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)  a sértetlenséget: megvédik az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c)  a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja.

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

6.1. Jogérvényesítés az Infotv. alapján

a)   tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b)   kérheti személyes adatainak helyesbítését; valamint

c)   a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve zárolását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a)   kezelése jogellenes;

b)   az érintett kéri;

c)   a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)   az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)   azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett az Infotv. 21. § alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a)  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)  törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.2.      Jogérvényesítés a Rendelet alapján

A fentieken túlmenően a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)          az adatkezelés céljai;

b)          az érintett személyes adatok kategóriái;

c)          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)          adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)          az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)           a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)          ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)          a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)              az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)              az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)              az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)              az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)              az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és

b)              az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

6.3. A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

6.4. Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:              Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Postacím:      1374 Budapest, Pf.: 603.

Cím:              1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:         +36 (1) 391-1400

Honlap:          http://www.naih.hu